а Untitled Page

Регламент роботи РДА

 
 
__________________________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

 

12.02.2018                                          Перечин                                       № 43

 

Про Регламент районної державної адміністрації  

 

 

Відповідно до статей 6 і 45 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року  № 2263 „Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” (зі змінами), розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 12.02.2018 №75 „Про затвердження Регламенту обласної державної адміністрації”,  у зв’язку із внесенням змін до чинного законодавства про державну службу:

 

1. Затвердити Регламент районної державної адміністрації у новій редакції, що додається.

2. Першому заступнику, заступнику голови, керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити неухильне дотримання вимог зазначеного Регламенту.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації 27.10.2015 №323, 14.11.2016 №334.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Затверджено

Розпорядження голови

державної адміністрації

12.02.2018 № 43

 

 

РЕГЛАМЕНТ

районної державної адміністрації

1. Загальні положення

 

 

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

1.2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом та структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними,  дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації.    

1.3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які  становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, на офіційному веб-порталі та у засобах масової інформації. Відповідальним за визначення  структури, контенту, редагування інформаційних матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті є відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

1.4. Розподіл функцій та повноважень між головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

функцій та повноважень посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координуватиметься відповідною посадовою особою;

районних управлінь, підприємств, установ, організацій, регіональних представництв державних фондів, з якими посадова особа взаємодіятиме щодо реалізації державної політики відповідно до законодавства;

взаємозамінюваності функцій та повноважень першого заступника та заступників голови райдержадміністрації у разі їх відсутності.

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату розробляються їх керівниками, погоджуються із заступниками голови (відповідно до функцій та повноважень), керівником апарату або його заступником, а також з керівниками: відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи, юридичного відділу апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

2. Планування роботи райдержадміністрації

 

 

2.1. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації, а у разі потреби – оперативними (тижневими).

2.2. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється відділом з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, погодженими із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень). 

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2.4. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрації, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників, з’ясування реального стану справ та вжиття  заходів;

перелік нормативно-правових актів, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю за їх виконанням;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється райдержадміністрацією або за її участі.

Плани повинні містити питання:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації, зокрема економічного і соціального розвитку району, виконання місцевих бюджетів відповідно за рік, квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, з виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляду звернень громадян.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ у структурному підрозділі.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.5. Порядок підготовки плану роботи такий:

структурні підрозділи райдержадміністрації подають до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, у  відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації погоджені та завізовані заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень) переліки питань та основних заходів, оформлені відповідно до вимог пункту 2.4 цього Регламенту та за формою згідно з додатком 1, для включення їх до плану роботи;

відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації до 10 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, подає у  відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації перелік нормативно-правових актів, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю за їх виконанням;

відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує наступному року та кварталу, складає проект плану роботи та подає його на розгляд керівнику апарату райдержадміністрації;

доопрацьований проект плану роботи до 25 числа місяця, що передує наступному року та кварталу подається на затвердження голові райдержадміністрації;

відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації не пізніше як у триденний термін після затвердження плану роботи доводить його до виконавців у паперовому та електронному вигляді.

2.6. Тижневий план-календар основних заходів, які проводитимуться керівництвом райдержадміністрації, кожної четверга до 12.00 години відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації складає і надсилає в організаційний відділ апарату облдержадміністрації.

Перелік заходів до тижневого плану-календаря щосереди до 15.00 години, у письмовому вигляді, факсом або в електронному варіанті у  відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації подають керівники структурних підрозділів райдержадміністрації за погодженням заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі службової записки керівника структурного підрозділу, відповідального за здійснення запланованого заходу, за погодженням заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

2.8. Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними, а у разі потреби місячними планами, що затверджуються заступниками голови, керівником апарату райдерж-адміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4 цього Регламенту.

2.9. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови, керівника апарату (відповідно до функцій та повноважень).

2.10. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками  голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень).

2.11. Відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації узагальнює матеріали про хід виконання планів роботи  райдержадміністрації та її апарату. Керівник апарату до 15 числа першого місяця кварталу (року) подає голові райдержадміністрації аналітичні довідки з цих питань.

2.12. Підготовка звітності, передбаченої статтями 30 і 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться управлінням економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених заступником голови, керівником апарату (відповідно до функцій та повноважень).

Зміст звітності за рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

 

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

 

3.1. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також розробляє проекти розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення функцій та повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів із питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;

за дорученням голови райдержадміністрації надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища області (району), розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

 

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, організацію приймання – передавання інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях апарату райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.2. Керівник апарату здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), у межах повноважень видає накази з кадрових, організаційних та господарських питань.

3.3. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, обласної державної адміністрації, Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, районними державними адміністраціями, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами (апаратами) місцевих рад.

3.4. Організація роботи апарату райдержадміністрації та його керівника здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

4. Кадрова  робота

 

 

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації здійснюється планово та передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює  відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації, у структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.

 

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу, а на посади, які не віднесені до посад державної служби відповідно до законодавства про працю.

4.5. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з  метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.6. На прийнятих на роботу до райдержадміністрації працівників оформляються особові справи, які є документами з обмеженим доступом.

4.7. Відповідальність за організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несуть відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відповідальні працівники структурних підрозділів райдержадміністрації у межах компетенції.

4.8. В апараті райдержадміністрації для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби створюється постійно діюча конкурсна комісія.

Для проведення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника структурного підрозділу райдержадміністрації конкурсна комісія утворюється головою райдержадміністрації у кожному конкретному випадку.

У структурних підрозділах райдержадміністрації, в яких конкурсна комісія не може бути утворена, конкурс на зайняття вакантних посад державної служби проводить конкурсна комісія апарату райдержадміністрації.

4.9. Призначення на вакантні посади, звільнення з посад, присвоєння рангів, надання відпусток, прийняття рішень щодо дисциплінарної відповідальності керівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, які є юридичними особами публічного права здійснює голова райдержадміністрації в порядку визначеному законодавством.  

4.10. Райдержадміністрація вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій.

 5. Організація роботи з документами та

контролю за їх виконанням

 

 

5.1. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується  розпорядженням голови райдержадміністрації.

5.2. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5.3. Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства,  дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

5.4. Для здійснення контролю за виконанням документів у разі необхідності розробляється план контролю, в  якому визначаються проміжні контрольні терміни виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

План контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.5. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації, його заступників або керівника апарату.

5.6. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату (відповідно до функцій та повноважень) та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Якщо для реалізації документа необхідна участь кількох виконавців, то цю роботу організовує особа, зазначена в документі або резолюції першою після заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації.

5.7. Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

5.8. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації, його заступникові або керівнику апарату (відповідно до функцій та повноважень) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення термінів, визначених актом законодавства, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням, дорученням голів облдержадміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, його заступник або керівник апарату (відповідно до функцій та повноважень) дає вказівки виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

5.9. Якщо в процесі виконання документа з’ясувалося, що виконання його в установлені строки неможливе, головний виконавець документа завчасно, не пізніше як за три дні до закінчення контрольного строку, повинен подати письмове обгрунтування причин неможливості виконання документа в установлений строк та внести відповідні пропозиції керівництву райдержадміністрації щодо продовження строку виконання документа.

5.10. Виконані документи знімаються з контролю головою, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень). Документи на зняття з контролю подаються до відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації з усіма матеріалами про хід та підсумки їх виконання. Документ вважається виконаним, якщо повністю і вчасно вирішені всі поставлені в ньому і резолюціях завдання щодо його виконання.

5.11. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається облдержадміністрації, підписує голова райдержадміністрації.

5.12. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

6. Організація розгляду звернень громадян та

проведення особистого прийому громадян

 

 

6.1. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та  проведення особистого та виїзних прийомів громадян, покладається на відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової  інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України.

6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень), керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації або її апарату. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

6.3. Особистий та виїзні прийоми громадян головою райдерж-адміністрації та його заступниками проводиться згідно з графіком, який затверджується  розпорядженням голови районної державної адміністрації  та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, через засоби масової інформації.

Графік особистого та виїзних прийомів громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні та години прийому.

Особистий прийом громадян керівником апарату та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації з питань, що відносяться до їх компетенції,  проводиться щоденно.

Відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації  щокварталу аналізує стан роботи з розгляду  звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених  у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”.

 

7. Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

 

 

7.1. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації (далі – юридичний відділ).

Юридичний відділ з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації, а з питань організації роботи апарату – керівнику апарату райдержадміністрації.

7.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

7.3. Основними завданнями юридичного відділу є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

7.4. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень  голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдерж-адміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та положення про юридичний відділ, що затверджується розпорядженням голови райдерж-адміністрації;

7.5. Керівник юридичного відділу:

здійснює керівництво роботою відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах і засіданнях, що проводиться в райдержадміністрації;

організовує роботу працівників відділу, дає відповідні вказівки щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

служби і комісії райдержадміністрації

 

 

8.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії тощо), служби та комісії. Завдання та функції таких органів зазначаються у відповідному положенні, яке затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації. Персональний склад цих органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами при райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України утворюється громадська рада.

Засідання зазначених органів оформляються протоколами.

8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може  утворюватися колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників та керівника апарату.

8.3. До складу колегії можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, за згодою керівники територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники (за згодою).

8.4. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації,  позачергові – у міру потреби.

8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії є підставою для видання  відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Засідання колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії.

8.6. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи колегії покладається на відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

 8.7. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується цим Регламентом та відповідним Положенням, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

9. Порядок підготовки та проведення нарад

 

 

9.1. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Порядок денний наради затверджує  відповідна посадова особа.

9.2. Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень), відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Порядок денний наради, аналітичні довідки про стан справ надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

Матеріально-технічне забезпечення нарад здійснюють  відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації та відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Проведення нарад оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які  брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи нарад оформляє відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує голова райдержадміністрації. 

За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на цих нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

9.3. Дата проведення і порядок денний нарад, які проводять заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації, визначаються ними самостійно. Матеріали до них готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату.

Проведення нарад оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які  брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протоколи нарад у заступників голови оформляють відповідні спеціалісти структурних підрозділів райдержадміністрації.

Протоколи нарад у керівника апарату оформляє головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи  апарату райдержадміністрації.

Протокол наради підписує головуючий. 

 

 

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

і доручень голови райдержадміністрації

 

 

10.1. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за власною ініціативою видає одноособово, у межах повноважень райдержадміністрації розпорядження та доручення.

10.2. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні підрозділи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

10.4. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби – з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник самостійно визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи, виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для  врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні  підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, керівниками структурних підрозділів апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов’язковому порядку керівниками юридичного відділу та відділу документообігу, контролю та роботи із

зверненнями громадян апарату райдержадміністрації), головою райдержадміністрації, його заступниками, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень). При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень з питань оголошення конкурсу, призначення та звільнення з посад, надання та відкликання з відпусток, проведення дисциплінарного провадження, притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів райдержадміністрації погоджуються шляхом їх візування головою райдержадміністрації або його заступниками (відповідно до функцій і повноважень). 

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її  апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником створюються відповідні документи, передбачені Інструкцією з діловодства, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації  від 24.02.2012 №70.

10.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її  апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник   структурного підрозділу  райдержадміністрації, її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

10.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого  розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів (колегії, комісії, робочої групи) або з інших організаційних та господарських питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

10.7. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження   одночасно   з    основним    проектом. До  таких    проектів

розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинним, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

10.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, які було залучено до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обгрунтування їх відхилення в цілому або частково.

10.9. Проект розпорядження із соціально-економічних та фінансових питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), у якій зазначаються  результати аналізу стану справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід  виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території та бюджету у разі потреби попередньо  обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

10.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва  про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

копію повідомлення про оприлюднення проекту.

10.11. Опрацювання внесеного проекту розпорядження, редагування його тексту здійснюється в апараті райдержадміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдерж-адміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обгрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

10.12. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано до апарату райдерж-адміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у  дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормо-проектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти з контрольними термінами, подаються у відділ документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для здійснення уточнення цих термінів разом з текстами зазначених актів.

10.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження у відділі документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації  виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.14. Опрацьований у відділі документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації проект розпорядження передається керівнику апарату райдержадміністрації, який подає його на підпис голові районної державної адміністрації.

10.15. Проект розпорядження з кадрових питань готує відділ з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату райдерж-адміністрації.

10.16. Розпорядження голови районної державної адміністрації (далі – розпорядження) ненормативного характеру набирає чинності з моменту його видання, якщо самим розпорядженням не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Розпорядження нормативного характеру підлягають державній реєстрації у головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів

 

громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим  постановою Кабінету Міністрів України.

Розпорядження нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

Додатки до розпоряджень є їх невід’ємною частиною і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Підписані розпорядження реєструються у відділі документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації, тиражуються для розсилання виконавцям, у тому числі електронною поштою.

Розпорядження надсилаються також заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам відповідно до списку адресатів, який подає головний розробник, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

10.17. Проект доручень голови райдержадміністрації (далі – проект доручень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації,  її апарату, а також територіальні підрозділи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

10.18. Проект доручень погоджується шляхом візування заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень), у разі потреби керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів.

10.19. Проект доручень редагується у відділі документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації протягом двох днів з часу надходження.

10.20. Підписані доручення реєструються у відділі документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян, тиражуються та розсилаються виконавцям, у тому числі електронною поштою.

 

 

 

11. Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

 

11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а  також має важливе соціально–економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного  обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова облдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або інших органів.

До пропозиції додаються: проект розпорядження, завізований керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником, заступником голови, керівником апарату (відповідно до функцій і повноважень); план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;         

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації проект розпорядження разом із планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника  для оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

 

 

12. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

 

12.1. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в  установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

12.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

12.3. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи територіальних органів центральних органів виконавчої влади, у тому числі структурних підрозділів територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади (крім рішень про визначення пріоритетів та планів роботи територіальних органів МВС, антимонопольного комітету, Держстату, Держаудитслужби в разі їх утворення). У разі ненадання у встановлений територіальними органами  центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

12.4. Проекти рішень, що подаються на розгляд районної ради, готуються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших органів, районних установ і організацій та підлягають обов’язковому погодженню із усіма зацікавленими керівниками, заступником голови або керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень) в установленому цим Регламентом порядку.

12.5. Після узгодження проекти рішень передаються в районну раду. Подання про розгляд проекту рішення на сесії районної ради підписує виключно голова райдержадміністрації.

12.6. Керівники, які готують проекти рішень районної ради, беруть особисту участь у їх розгляді на засіданнях постійних комісій, президії, пленарних засіданнях районної ради, дають обґрунтовані роз’яснення  і відстоюють  викладені в них пропозиції відповідно до чинного законодавства.

12.7. Проекти рішень районної ради подаються у строки, визначені Регламентом роботи районної ради.


Зразок

 
Додаток 1

до Регламенту

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

„____”__________ 20___року

            ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПланУ роботи

 

районної державної адміністрації

 

 

 

(назва місцевої державної адміністрації )

 

на

 

 

 

(період, на який планується робота)

 

         

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконан-ня

Відпові-дальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(керівник структурного підрозділу державної адміністрації)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

„___” _________ 20__ року

 

 

 


Зразок

Додаток 2
до Регламенту 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ
узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження ______________________________
                                                                  (назва) 


1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції) 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст 

Спосіб врахування 


2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної частини проекту розпорядження 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником 


 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)


___ ____________ 20__ року

 

 

 


Зразок


Додаток 3
до Регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження __________________________________
                                                         (назва) 


1. Обґрунтування необхідності видання розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем`єр-міністра України, розпорядження голови облдержадміністрації, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв`язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті видання  розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження, зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов`язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

5. Позиція заінтересованих органів

 

 

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

7. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, то про це зазначається.

 

8. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

___ ____________ 20___ року

 


Зразок


Додаток 4
до Регламенту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту розпорядження ____________________________________
                                                                     (назва) 


Зміст положення чинного розпорядження 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження 


 

 

 

 

 

(найменування посади керівника структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище) 

Додаток 5

до Регламенту 

Зразок

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

______________________________________________________________

пл.Народна, 16, м.Перечин, 89200, тел.: 2-13-53, 2-25-48 факс, weв-caйт: www.perechinrda.gov.uae-mail: rdaperechin.@ carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 22099507

 

 

 

____________ № ______________   На   № ____________ від ______________

 

 

 

 

 

 

 

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником) 

 

 

Відповідно до Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації                                _____________ №______, повертаємо проект розпорядження________________________________________________________________________________

                                                              (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

Додаток на _____ аркушах.

 

 

 

 

 

 

(керівник апарату державної адміністрації)

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

                   

 

 

___ ____________ 20___ року  

 

 

 

 

 

 

Додаток 6
до Регламенту 

Зразок

 

 

 

 

ВИСНОВОК

 

юридичного відділу апарату районної державної адміністрації
                     
до проекту розпорядження ________________________________________________________
(назва) 


Проект розпорядження розроблено _____________________________________________________________________________________
  (найменування структурного підрозділу,
______________________________________________________________________________________
                                                         іншого органу, що є головним розробником)

       1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

       1) ________________________________________________________________________________
                                                           (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,
______________________________________________________________________________________
                                                                          розпорядженням голови держадміністрації)

       2) ________________________________________________________________________________
                                                            (вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,
______________________________________________________________________________________
                                                                                         зокрема логічні та змістові)

       2. Узагальнений висновок ______________________________________________________
                                                                 (наводиться узагальнений висновок та пропозиції
______________________________________________________________________________________
                        щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість
______________________________________________________________________________________
                        проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

       Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

_____________________________
(найменування посади працівника
юридичного відділу) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім`я та прізвище) 

_____________________________
(керівник юридичного відділу) 

________________
(підпис) 

______________________
(ім`я та прізвище) 

___ ____________ 20__ року 

 

 

_______________________________________________________________________________________________