Конкурс «Кращий державний службовец»

                                       

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

    28.02.2018                                     Перечин                                                 №76

 

 

 

Про проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України ″Про місцеві державні адміністрації″, постанови Кабінету Міністрів України від  19 вересня                 2007 року № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу                         ″Кращий державний службовець″із змінами та доповненнями, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 21 лютого 2018 року №49  ″Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 28.02.2018 року №123:

 

1. Утворити організаційний комітет з проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення  у             2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний                     службовець″ в районній державній адміністрації, що додається.

3. Затвердити календарний  план заходів щодо проведення у 2018 році І туру  щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації , що додається.

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації                 забезпечити участь державних службовців у номінаціях ″Кращий керівник″ та ″Кращий спеціаліст″ І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″.

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П.

 

 

 

Голова державної адміністрації                                              В.Олефір

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

28.02.2018№76

                                                                                         

СКЛАД

організаційного комітету з проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

Голова організаційного комітету

 

ДЕВІЦЬКА

Надія Павлівна

керівник апарату державної адміністрації

 

Заступник голови організаційного комітету

 

ДУЖАР

Галина Василівна

начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

 

Секретар організаційного комітету

 

МЕЛЬНИК

Тетяна Федорівна

головний спеціаліст відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації

 

Члени організаційного комітету:

 

БЕРДАР

Гелена Іванівна

 

начальник відділу фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації

 

МЕШКО

Антоніна Миколаївна

начальник відділу документообігу,контролю та роботи із зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації

 

ТУРЯНИЦЯ

Олеся Іванівна

 

начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації

 

ХОДАНИЧ

Віктор Федорович

завідувач сектору мобілізаційної та оборонної роботи апарату районної державної адміністрації

 

 

Керівник апарату державної адміністрації                              Н. Девіцька

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

____________№______

 

                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення у 2018 році І туру щорічного

 Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

                Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації  (далі – оргкомітет).

 

 

І. Загальні положення

У своїй діяльності оргкомітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року        № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″;

Методичними рекомендаціями щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу  ″Кращий державний службовець″ затвердженого наказом НАДС;

зазначеним Положенням.

 

ІІ. Організація роботи оргкомітету

 

1. Засідання організаційного комітету проводяться відповідно до календарного плану проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” в районній державній адміністрації (далі – календарний план).

2. Засідання оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини його складу.

3. Рішення оргкомітету приймається простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням. Рішення оргкомітету оскарженню з боку учасників конкурсу не підлягають.

4. У випадку рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови оргкомітету або головуючого.

5. За підсумками засідань оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом.

 

ІІІ. Повноваження голови оргкомітету

 

1. Здійснює загальне керівництво оргкомітетом та затверджує його рішення.

2. Очолює оргкомітет з проведення І туру конкурсу серед державних службовців районної державної адміністрації.

3. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету           І туру конкурсу.

 

ІV. Повноваження заступника голови оргкомітету

 

1. Заміщує голову оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує висвітлення та розміщення матеріалів на офіційному веб-порталі районної державної адміністрації.

 

V. Повноваження оргкомітету

 

1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами оргкомітету, затверджує календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення конкурсу.

2. Проводить змагання учасників І туру конкурсу.

3. Підбиває підсумки І туру конкурсу, готує подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу.

4. Нагороджує переможців І туру конкурсу у кожній номінації.

5. Організовує роботу щодо висвітлення результатів конкурсу на веб-порталі районної державної адміністрації.

.

 

VI. Повноваження членів оргкомітету

 

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків.

2. Беруть участь у засіданнях оргкомітету, організації конкурсних змагань учасників І туру конкурсу, визначають переможців та лауреатів конкурсу за номінаціями.

 

VIІ. Повноваження секретаря оргкомітету

 

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях оргкомітету.

3. Організовує засідання оргкомітету, інформує про хід виконання затвердженого плану роботи оргкомітету, складає протоколи його засідань, надсилає до організаційного комітету вищого рівня відомості про  прийняті рішення.

.

VІІІ. Регламент оргкомітету

 

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 „Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець”, наказом Національного агентства України з питань державної служби від              21 лютого 2018 року № 49 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу „Кращий державний службовець” та Положенням про оргкомітет.

1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до календарного плану та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи оргкомітету формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про оргкомітет, календарного плану, та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях оргкомітет розглядає питання щодо:

розподілу функцій та обов’язків;

планування роботи;

підготовки та проведення заходів, пов’язаних із організацією                        і проведенням конкурсу;

обговорення методичних матеріалів із питань, пов’язаних                                із проведенням конкурсу;

підбиття підсумків І туру конкурсу, підготовки подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу;

звіту про роботу організаційного комітету І туру конкурсу;

інших питань проведення конкурсу.

5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени оргкомітету.

6. Оргкомітет в установленому порядку отримує від оргкомітету                  ІІ туру конкурсу необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, методичні матеріали, інструкції тощо.

7. Інформування громадськості про хід проведення конкурсу відбувається за окремим планом, затвердженим оргкомітетом.

8. Матеріали діяльності оргкомітету щодо підготовки та проведення конкурсу передаються до Міжрегіонального  управління Національного агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

____________№______

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення у 2018 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Розподіл обов’язків між головою, заступниками голови, секретарем та членами оргкомітету

23 березня

члени оргкомітету

2.

Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу в районній державній адміністрації з урахуванням встановлених критеріїв

до 02 квітня

апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Засідання оргкомітету з проведення І туру конкурсу для розгляду наданих державними службовцями документів та прийняття рішень щодо їх участі у конкурсі

4 квітня

члени оргкомітету

4.

Надання до Міжрегіонального управління Національного  агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях інформації про кількість учасників І туру Конкурсу в районній державній адміністрації

13 квітня

секретар оргкомітету

5.

Розроблення вимог та критеріїв оцінки щодо складання учасниками конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру

10 квітня

члени оргкомітету

6.

Затвердження завдань учасникам І туру конкурсу на засіданні оргкомітету

10 квітня

члени оргкомітету

7.

Проведення І туру конкурсу в районній державній адміністрації

до 25 квітня

члени оргкомітету

 

 

8.

Підбиття підсумків І туру конкурсу в районній державній адміністрації

27 квітня

члени оргкомітету

9.

Подання копій документів переможців, передбачених порядком проведення конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копій завдань, виконаних переможцями І туру конкурсу, Міжрегіональному управлінню Національного  агентства України з питань державної служби у Львівській та Закарпатській областях

01 травня

Секретар оргкомітету

10.

Надання методичної допомоги учасникам І туру конкурсу в районній державній адміністрації

Постійно

Секретар оргкомітету

11.

Розміщення інформації щодо проведення конкурсу на офіційній веб-сторінці райдерж-адміністрації та засобах масової інформації і передача інформації щодо висвітлення у засобах масової інформації І туру конкурсу (копії статей, відео-аудіо записи)

Протягом проведення  І туру конкурсу

члени оргкомітету

12.

Нагородження учасників І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в державній адміністрації

За окремим планом

голова оргкомітету

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

                     "Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

            27 квітня 2017 року в Перечинській районній державній адміністрації  проведено          І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"  серед державних службовців райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст" в рамках підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації з оволодіння знаннями нового законодавства про державну службу, складання ділового документу та володіння персональним комп’ютером.          

            За результатами проведення І туру Конкурсу Організаційним комітетом райдержадміністрації переможцем у номінації "Кращий керівник"  стала: Дужар Галина Василівна - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

Лауреатами І туру Конкурсу стали:

- у номінації ″Кращий керівник″: Мацо Іванна Іванівна – керівник центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації;

-   у номінації ″Кращий спеціаліст″: Бреньо Олеся Василівна – адміністратор центру надання адміністративних послуг при райдержадміністрації  та Данилич Тарас Михайлович – головний спеціаліст відділу документообігу, контролю та роботи із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. "

 Керівник апарату державної адміністрації                                         Н. Девіцька

 

 _____________________________________________________________________________________________

31.03.2017

Інформація

Про конкурс для висвітлення на веб-сторінці райдержадміністрації

 

Конкурс "Кращий державний службовець"

 

Перечинська районна державна адміністрація оголошує про початок першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", який буде проведено у квітні 2017 року відповідно до плану заходів оргкомітету.

Основними завданнями першого туру Конкурсу є:

-  виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов`язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

-  удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

-  створення умов для кар`єрного зростання державних службовців.

У Конкурсі братимуть участь державні службовці, які займають посади «Б» та «В» категорій посад державної служби  і мають достатній стаж державної служби:

- для номінації "Кращий керівник" – загальний стаж державної служби не менш як п`ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

- для номінації "Кращий спеціаліст" – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

- проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов`язків державного службовця;

- виконання практичних завдань;

- складення ділового документа;

- володіння персональним комп`ютером.

Для участі у Конкурсі державні службовці подають до оргкомітету:

- заяву про участь у Конкурсі;

- копію особової картки державного службовця;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу;

- біографічну довідку, підписану керівником кадрової служби;

- за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

          Переможці першого туру Конкурсу братимуть участь у другому турі серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 

Керівник апарату державної адміністрації                                                              Н. Девіцька  

Годована 21995

 

Мельник 22300

____________________________________________________________________________________________

 "Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

            21 квітня 2016 року в Перечинській районній державній адміністрації  проведено          І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"  серед державних службовців райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст" в рамках підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації з оволодіння знаннями нового законодавства про державну службу, складання ділового документу та володіння персональним комп’ютером.          

            За результатами проведення І туру Конкурсу Організаційним комітетом райдержадміністрації було прийняте рішення не визначати переможців І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", оскільки конкурсанти виконали запропоновані завдання не у повному обсязі та набрали малу кількість балів у своїх номінаціях.

Лауреатами І туру Конкурсу стали:

-                      у номінації ″Кращий керівник″: Гриньо Тетяна Василівна – начальник відділу інвестицій та транскордонного співробітництва управління економічного розвитку і торгівлі та Цвік Йосип Іванович – начальник відділу агропромислового розвитку; 

-                 у номінації ″Кращий спеціаліст″: Костик Тамара Олександрівна - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату  та Сендрей Тетяна Вільгельмівна – головний спеціаліст відділу інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації."

____________________________________________________________________________________________

Конкурс "Кращий державний службовець"

     Перечинська районна державна адміністрація оголошує про початок першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", який буде проведено у квітні 2016 року відповідно до плану заходів оргкомітету.

Основними завданнями першого туру Конкурсу є:

-  виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов`язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

-  удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

-  створення умов для кар`єрного зростання державних службовців.

У Конкурсі братимуть участь державні службовці, які займають посади VІ – VIІ категорій і мають стаж державної служби:

- для номінації "Кращий керівник" – загальний стаж державної служби не менш як п`ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

- для номінації "Кращий спеціаліст" – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

- проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов`язків державного службовця;

- виконання практичних завдань;

- складення ділового документа;

- володіння персональним комп`ютером.

Для участі у Конкурсі державні службовці подають до оргкомітету:

- заяву про участь у Конкурсі;

- копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу;

- біографічну довідку, підписану керівником кадрової служби;

- за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

          Переможці першого туру Конкурсу братимуть участь у другому турі серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації.

 

Керівник апарату державної адміністрації                                    Н. Девіцька 

 

Годована 21995

 

Мельник 22300

____________________________________________________________________________________________

14.05.2015

"Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

"Кращий державний службовець"

            20 квітня 2015 року в Перечинській районній державній адміністрації  проведено І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед державних службовців райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст" в рамках підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації з оволодіння знаннями нового законодавства про державну службу, складання ділового документу та володіння персональним комп’ютером.          

            Конкурсантам було запропоновано виконати завдання з комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця; практичного завдання щодо складання ділового документу; практичного завдання щодо володіння персональним комп’ютером.

Під час проведення Конкурсу державні службовці райдержадміністрації виявили глибокі знання законодавства про державну службу, нормативно-правових актів про державну службу та володіння персональним комп’ютером.

Лауреатами І туру Конкурсу стали:

- у номінації ″Кращий керівник″: Кибза Євгенія Іванівна – керівник центру надання адміністративних послуг при Перечинській райдержадміністрації, Туряниця Олеся Іванівна – завідувач юридичним сектором апарату райдержадміністрації та Шако Владислав Іванович – завідувач сектору з питань цивільного захисту  райдержадміністрації; 

-   у номінації ″Кращий спеціаліст″: Бескід Іванна Михайлівна – спеціаліст І категорії з профілактичної роботи служби у справах дітей райдержадміністрації, Коцка Вікторія Олександрівна - головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації та Олефір Сергій Сергійович – головний спеціаліст відділу організаційної і кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

 

 

За підсумками проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу переможцями в номінації  “Кращий керівник” визнано Рапу Христину Вікторівну – завідувача сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації,   а в номінації “Кращий спеціаліст”: Храмцова Станіслава Артуровича – головного спеціаліста бюджетного відділу фінансового управління райдержадміністрації.

 

Саме ці переможці будуть представляти державних службовців Перечинського району у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”,  який відбудеться влітку цього року в обласному центрі.”

_____________________________________________________________________________________________

 03.04.2015

Інформація

Про конкурс для висвітлення на веб-сторінці райдержадміністрації

Конкурс "Кращий державний службовець"

 

Перечинська районна державна адміністрація оголошує про початок першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", який буде проведено у квітні 2015 року відповідно до плану заходів оргкомітету.

Основними завданнями першого туру Конкурсу є:

-  виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов`язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

-  удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

-  створення умов для кар`єрного зростання державних службовців.

У Конкурсі братимуть участь державні службовці, які займають посади VІ – VIІ категорій і мають стаж державної служби:

- для номінації "Кращий керівник" – загальний стаж державної служби не менш як п`ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

- для номінації "Кращий спеціаліст" – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

- проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов`язків державного службовця;

- виконання практичних завдань;

- складення ділового документа;

- володіння персональним комп`ютером.

Для участі у Конкурсі державні службовці подають до оргкомітету:

- заяву про участь у Конкурсі;

- копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу;

- біографічну довідку, підписану керівником кадрової служби;

- за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

 

          Переможці першого туру Конкурсу братимуть участь у другому турі серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 

_____________________________________________________________________________________________

Про підсумки проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу
"Кращий державний службовець" 

            16 квітня 2014 року в Перечинській районній державній адміністрації  проведено І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"  серед державних службовців райдержадміністрації у номінаціях "Кращий керівник" та "Кращий спеціаліст" в рамках підвищення кваліфікації державних службовців райдержадміністрації з оволодіння знаннями нового законодавства про державну службу, складання ділового документу та володіння персональним комп’ютером.          

            За результатами проведення І туру Конкурсу Організаційним комітетом райдержадміністрації було прийняте рішення не визначати переможців І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", оскільки конкурсанти не змогли виконати запропоновані завдання у повному обсязі та набрали малу кількість балів у своїх номінаціях.

Лауреатами І туру Конкурсу стали:

- у номінації ″Кращий керівник″: Горіна Мар?яна Михайлівна – заступник начальника управління – начальник відділу державних соціальних допомог управління соціального захисту населення, Доброцький Петро Петрович – начальник управління економічного розвитку і торгівлі та Токар Надія Іванівна – начальник відділу у справах сім?ї, дітей та інвалідів управління соціального захисту населення;

у номінації ″Кращий спеціаліст″: Мацо Іванна Іванівна – державний адміністратор апарату райдержадміністрації, Ситар Мар?яна Василівна - головний спеціаліст по роботі з інвалідами та малозабезпеченими громадянами відділу у справах сім?ї, дітей та інвалідів управління соціального захисту населення  та Швец Леся Михайлівна – головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Конкурс "Кращий державний службовець" 

Перечинська районна державна адміністрація оголошує про початок першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", який буде проведено у березні-квітні 2014 року відповідно до плану заходів оргкомітету.

Основними завданнями першого туру Конкурсу є:

-  виявлення та заохочення найбільш професійно підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов`язки, мають організаторські здібності, що ґрунтуються на сучасних знаннях;

-  удосконалення знань і професійного рівня державних службовців;

-  створення умов для кар`єрного зростання державних службовців.

У Конкурсі братимуть участь державні службовці, які займають посади VІ – VIІ категорій і мають стаж державної служби:

- для номінації "Кращий керівник" – загальний стаж державної служби не менш як п`ять років, з них на керівних посадах не менш як два роки;

- для номінації "Кращий спеціаліст" – загальний стаж державної служби не менш як два роки.

За умовами першого туру Конкурсу передбачається:

- проведення комплексного тестування на знання Конституції України, законодавства про державну службу, специфіки функціональних повноважень державного органу, посадових обов`язків державного службовця;

- виконання практичних завдань;

- складення ділового документа;

- володіння персональним комп`ютером.

Для участі у Конкурсі державні службовці подають до оргкомітету:

- заяву про участь у Конкурсі;

- копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС;

- подання керівника структурного підрозділу щодо підвищення кваліфікації державного службовця у рамках Конкурсу;

- біографічну довідку, підписану керівником кадрової служби;

- за бажанням претендента інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою діяльності претендента, тощо).

          Переможці першого туру Конкурсу братимуть участь у другому турі серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 

 _____________________________________________________________________________________________

У К Р А Ї Н А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Перечинської районної державної адміністрації

Закарпатської області

 

13.03.2014                                            Перечин                                                №58

 

Про проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України ″Про місцеві державні адміністрації″, постанови Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 року № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року №29  ″Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″:

 

1. Утворити організаційний комітет з проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про організаційний комітет з проведення  у  2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації, що додається.

3. Затвердити календарний  план заходів проведення у 2014 році І туру  щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації , що додається.

4. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити участь державних службовців у номінаціях ″Кращий керівник″ та ″Кращий спеціаліст″ І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″.

5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   керівника апарату державної адміністрації Девіцьку Н.П.

 

 

Голова державної адміністрації                                                                                           П. Грицик

 

 

Додаток

до розпорядження

13.03.2014 № 58

                                                                                         

СКЛАД

організаційного комітету з проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

Голова організаційного комітету

 

ДЕВІЦЬКА

Надія Павлівна

керівник апарату державної адміністрації

 

Заступник голови організаційного комітету

 

ТУРЯНИЦЯ

Олеся Іванівна

завідувач юридичного сектору апарату районної державної адміністрації

 

Секретар організаційного комітету

 

КОБОЗЄВА

Лідія Сергіївна

головний спеціаліст відділу організаційної і кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

 

Члени організаційного комітету:

 

МЕШКО

Антоніна Миколаївна

начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації

 

КОШУТА

Неля Йосипівна

 

завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації

 

РИГАН

Наталія Борисівна

 

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації

 

Керівник апарату державної адміністрації                                                                                                             Н. Девіцька

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

13.03.2014 № 58

 

                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний комітет з проведення у 2014 році І туру щорічного

 Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″

в районній державній адміністрації

 

            Це Положення визначає загальний порядок діяльності організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в державній адміністрації  (далі – оргкомітет).

І. Загальні положення

            Оргкомітет очолює керівник апарату районної державної адміністрації, до складу якого можуть входити начальники відділів та секторів апарату райдержадміністрації, начальники самостійних структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі керівники кадрової та юридичної служб.

 

ІІ. Правові підстави діяльності оргкомітету

У своїй діяльності оргкомітет керується:

постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року        № 1152 ″Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″;

наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року №29 ″Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу  ″Кращий державний службовець″;

зазначеним Положенням.

ІІІ. Організація роботи оргкомітету

            1. Засідання оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану заходів проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ (далі – календарний план).

            2. Засідання оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини його складу.

3. Рішення оргкомітету приймається простою більшістю присутніх його членів відкритим голосуванням.

            4. У випадку рівного розподілу голосів членів оргкомітету вирішальним є голос голови оргкомітету  або  головуючого.

            5. За підсумками засідань оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом.

ІV. Повноваження оргкомітету

            1. Вирішує питання розподілу обов’язків між членами оргкомітету, затверджує календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення конкурсу.

            2. Розглядає узагальнені підсумки проведення І туру конкурсу.

            3. Підводить підсумки І туру конкурсу, готує подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу.

            4. Нагороджує переможців І туру конкурсу у кожній номінації.

            5. Організовує роботу щодо висвітлення результатів конкурсу в засобах масової інформації, на веб-сторінці державної адміністрації.

V. Повноваження голови оргкомітету

1. Здійснює загальне керівництво організаційним комітетом та затверджує його рішення.

2. Утворює оргкомітет з проведення І туру конкурсу в державній адміністрації.

3. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету І туру конкурсу.

 

VI. Повноваження заступника голови оргкомітету

1.Заміщує голову оргкомітету у випадках його відсутності.

2.Організовує роз’яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує узагальнення та розміщення матеріалів на веб-сторінці райдержадміністрації.

 

VII. Повноваження секретаря оргкомітету

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях оргкомітету.

3. Організовує засідання оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи оргкомітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає до організаційного комітету вищого рівня прийняті рішення.

VIII. Повноваження членів оргкомітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, беруть участь у засіданнях оргкомітету.

2. Беруть участь в організації конкурсних змагань учасників І туру конкурсу, визначають переможців та лауреатів конкурсу за номінаціями. 

IX. Регламент оргкомітету

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету  Міністрів  України  від  19 вересня 2007 року  № 1152                          ″Про  проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″, наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2012 року №29 ″Про затвердження методичних рекомендацій щодо щорічного Всеукраїнського конкурсу  ″Кращий державний службовець″ та положенням про оргкомітет.

1.Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до календарного плану та поточних планів роботи.

2. Поточні плани роботи оргкомітету формуються та затверджуються на кожному з його засідань,  починаючи з організаційного засідання.

3. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про оргкомітет, календарного плану та у разі необхідності.

4. На своїх засіданнях оргкомітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов’язків;

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов’язаних із організацією і проведенням конкурсу;

- звіту про роботу організаційного комітету І  туру конкурсу;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням конкурсу;

- підбиття підсумків І туру конкурсу, готує подання на його переможців для участі у ІІ турі конкурсу;

- інших питань проведення конкурсу .

5. Рішення оргкомітету оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени оргкомітету.

6. Оргкомітет в установленому порядку отримує від оргкомітету ІІ туру конкурсу необхідну інформацію щодо прийнятих рішень, методичні матеріали та інструкції, тощо.

7. Інформують громадськість про хід проведення конкурсу за окремим планом, затвердженим оргкомітетом.

8. Матеріали діяльності оргкомітету щодо підготовки і проведення конкурсу передаються до управління державної служби Головного управління державної служби України в Закарпатській області для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови державної адміністрації

13.03.2014 № 58

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо проведення у 2014 році І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

″Кращий державний службовець″ в районній державній адміністрації

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Розподіл обов’язків між головою, заступниками голови, секретарем та членами оргкомітету

17 березня

члени оргкомітету

2.

Відбір державних службовців для участі у І турі конкурсу в районній державній адміністрації з урахуванням встановлених критеріїв

до 21 березня

апарат, структурні підрозділи райдержадміністрації

3.

Засідання оргкомітету з проведення І туру конкурсу для розгляду наданих державними службовцями документів та прийняття рішень щодо їх участі у конкурсі

25 березня

члени оргкомітету

4.

Надання до управління державної служби Головдержслужби України інформації про кількість учасників І туру Конкурсу в районній державній адміністрації

28 березня

секретар оргкомітету

5.

Розроблення вимог та критеріїв оцінки щодо складання учасниками конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники І туру

до 28 березня

члени оргкомітету

6.

Затвердження завдань учасникам І туру конкурсу на засіданні оргкомітету

28 березня

члени оргкомітету

7.

Проведення І туру конкурсу в районній державній адміністрації

до 18 квітня

члени оргкомітету

 

 

8.

Підведення підсумків І туру конкурсу в районній державній адміністрації

30 квітня

члени оргкомітету

9.

Розміщення інформації щодо проведення конкурсу на офіційній веб-сторінці райдерж-адміністрації та засобах масової інформації і передача інформації щодо висвітлення у засобах масової інформації І туру конкурсу (копії статей, відео-аудіо записи)

Протягом проведення  І туру конкурсу

члени оргкомітету

10.

Нагородження учасників І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу ″Кращий державний службовець″ в державній адміністрації

За окремим планом

голова оргкомітету