а Untitled Page

Загальна інформація

 


 

 

 


 


 

        

    КЛОПОТАННЯ

 

У відповідності до ст. 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» просимо надати зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024.

Додатки:

-        заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 

Начальник відділу                                                               В. ГОДОВАНИЙ

                                 


                                                    

  ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024.

ЗАМОВНИК СЕО

Замовником проекту є Перечинська районна державна адміністрація Закарпатської області

Юридична адреса: 88017, Закарпатська обл., м. Перечин, пл. Народна, 10

тел.(0312)2-13-53, e-mail: rdaperechin@carpathia.gov.ua

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024, розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024, розроблено відповідно до розпорядження голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області №79 від 17 квітня 2019 р.

Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024 розробляється відповідно до схеми планування території району та області з урахуванням державних і регіональних інтересів та враховує Схему планування території Закарпатської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Даний документ державного планування не передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024 зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

-ґрунти;

-атмосферне повітря;

-водні ресурси;

-стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

-кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні;

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ,

У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО.

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування;

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-          доповіді про стан довкілля;

-          статистичну інформацію;

-          інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

-          дані моніторингу стану довкілля;

-          інша доступна інформація.

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об’єкти тваринного світу Під час провадження планованої діяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ»:

– збереження умов існування видового і популяційного різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

-недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин;

-збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

– запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

-охорону середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

-недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

-розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024 подаються до: відділу містобудування та архітектури Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області.

Відповідальна особа: Начальник відділу містобудування та архітектури Перечинської районної державної адміністрації -  Годований Володимир Іванович тел. (03145) 2-15-82.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 24 травня 2019 р.


 

  Оголошення про проведення громадських слухань по детальному плану території

Згідно рішення виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради від 03.05.2019 р. “Про проведення громадських слухань по детальному плану території” у відповідності до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України №555 від 25.05.2011р. «Про затвердження порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», проводяться громадські слухання містобудівної документації «Детальний план території для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024» з 03.05.2019 р. по 03.06.2019 р. (замовник: Перечинська районна державна адміністрація (на підставі Розпорядження голови Перечинської РДА № 79 від 17.04.2019 р. «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території» ТОВ «ВІКО-СПОРТ» замовити виготовлення детального плану території; розробник містобудівної документації: ТОВ “Наша спадщина” архітектор Віробвал В. Й.(Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця розроблення містобудівної документації серія АА № 003555).

Громадські слухання відбудуться 07 червня 2019 року об 11:00 год. в приміщенні Тур`я Полянського сільського клубу, за адресою с.Туря Поляна, вул.Зелена,80 Перечинського району.

Метою розробки детального плану території на земельних ділянках під кадастровими номерами 2123286200:02:031:0025, 2123286200:02:024:0023, 2123286200:02:024:0024  загальною площею 1,2086 га є уточнення у більш крупному масштабі положень схеми районного планування для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення.

З матеріалами містобудівної документації ви можете ознайомитись в  Тур’я-Полянській сільській раді за адресою ( Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’я-Поляна, вул. Зелена, 94) та на офіційному сайті Перечинської районної державної адміністрації. За адресою: 88015, м. Ужгород, вул. Заньковецької 84/29 ви можете надсилати пропозиції (зауваження) з 03.05.2019 р. по 03.06.2019 р. Забезпеченням організації розгляду пропозицій уповноважений директор ТОВ «Наша спадщина» В.Й. Віробвал.

Довідка: у відповідності до вище вказаних законодавчих актів пропозиції до проектів містобудівної документації на місцевому рівні мають право надавати: повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, для якої розроблено відповідний проект містобудівної документації на місцевому рівні; власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розробляється документація, та на суміжній з нею; представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію; народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад. Пропозиції громадськост імають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, державних будівельних норм, стандартів і правил та надаватися громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

 

  

 


 

УКРАЇНА

                           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                               

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

 

27.11.2018                                                                    Ужгород                                                 № 777

 

Про закриття навігації на водних об’єктах

області у 2018 році

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Водного кодексу України, рішення обласної ради від 12 березня 2008 року № 492 „Про Правила користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Закарпатської області”, з метою упорядкування використання та забезпечення безпеки руху плавзасобів, попередження нещасних випадків з людьми на воді:

 

1. Закрити навігацію з 1 грудня 2018 року, припинити використання маломірних (малих) суден та інших плавзасобів на водних об’єктах області.

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та пропонувати об’єднаним територіальним громадам, на підзвітних територіях яких розташовані водні об’єкти:

2.1. Попередити через засоби масової інформації всіх власників маломірних (малих) суден про закриття навігації та заборону експлуатації суден у міжнавігаційний період.

2.2. Посилити контроль за виконанням заходів із закриття цьогорічної навігації та дотриманням вимог Правил користування маломірними (малими) суднами на водних об’єктах Закарпатської області.

2.3. До 28 березня 2019 року згідно з вимогами пункту 1.5 Правил здійснити перевірку наявності свідоцтва про реєстрацію бази у власників баз стоянки маломірних суден. У власників плавзасобів, які здійснюють перевезення (прогулянки) пасажирів (катер, моточовен, гідроцикл, „банан”, „шайба”, що буксирується), наявність відповідної ліцензії на право перевезення пасажирів або вантажів, посвідчень на право управління маломірним моторним або вітрильним судном, документів реєстрації плавзасобів та проходження ними періодичних техоглядів. У разі виявлення порушень відомості про порушників для застосування до них заходів адміністративного впливу подавати до Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (буд. 61 (59 а), офіс 4,            вул. Наукова, м. Львів, 79071, тел./факс (032) 240-96-26).

2.4. Довести до відома суб’єктів господарювання та населення, що надання адміністративних послуг з питань реєстрації маломірних (малих) суден та видачі суднових реєстраційних документів, оформлення та видачі посвідчень на право управління маломірним судном, ліцензій на право здійснення господарської діяльності з перевезення водним транспортом пасажирів та вантажів, реєстрації баз для стоянки маломірних (малих) суден, консультаційно-роз’яснювальна робота з надання цих послуг проводиться у відділі надання адміністративних послуг Подільсько-Карпатського міжрегіонального управління Державної служби морського та річкового транспорту України (буд. 61 (59а), оф.4, вул. Наукова, м. Львів, 79071, тел./факс (032) 240-96-26).

2.5. Пропонувати керівникам підприємств, організацій та установ, які мають бази для стоянки маломірних (малих) суден на річках, озерах, водоймах області:

забезпечити збереження маломірних (малих) суден відповідно до зазначених Правил;

підготувати у міжнавігаційний період для проходження оглядів бази для стоянки маломірних (малих) суден: прокатних баз веслових човнів і водних велосипедів, баз і зон відпочинку, мисливсько-рибальських господарств тощо та зберігання плавзасобів у зимовий період.

2.6. Про виконання цього розпорядження поінформувати департамент інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації до 10 квітня 2019 року.

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оприлюднити інформацію про закриття навігації на водних об’єктах області у друкованих та електронних засобах масової інформації.

4. Департаменту інфраструктури, розвитку і утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації узагальнену інформацію подати облдержадміністрації  до 17 квітня 2019 року.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації 16.05.2018 № 309.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова державної адміністрації                                            Г. МОСКАЛЬ


 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту

Перечинської районної державної адміністрації

 

1. Відділ містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту Перечинської районної державної адміністрації (далі − відділ) є структурним підрозділом Перечинської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрації) є підзвітним і підконтрольним голові райдержадміністрації, управлінню містобудування та архітектури облдержадміністрації;

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіону, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністпації а також цим Положенням.

 

3. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та регіональної політики  на території району.

4. Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерства, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан містобудування на території району, організовує розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

5) координує діяльність суб`єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

6) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

7) організовує в межах своїх повноважень охорону, реставрацію та використання пам`яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

8) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та регіональної політики, подає до райдержадміністрації пропозиції з цих питань;

9) готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;

10) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

11) розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб`єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

12) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

13) організовує розроблення містобудівної документації для  населених пунктів на території району і проведення її експертизи;

14) здійснює попередній розгляд містобудівної документації для населених пунктів на території району і готує висновки щодо її затвердження;

15) розглядає проекти найважливіших об`єктів архітектури, а також тих, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

16) погоджує вихідні дані на проектування об`єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

17) бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та об`єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні;

18) координує виконання на території району науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт;

19) організовує створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об`єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив`язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

20) організовує проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок в натурі), винесення  в  натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, здійснює систематизацію зазначених матеріалів, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

21) організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених пунктах;

22) бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

23) вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

24) створює і веде архів містобудівної документації, а також матеріалів містобудівного кадастру;

25) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

26) розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для райдержадміністрації;

27) сприяє впровадженню у проектах об`єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

28) контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

29) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

30) інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку району, розміщення найважливіших об`єктів архітектури, організовує громадське обговорення із зазначених питань;

31) координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

32) забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб`єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

33) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

34) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

35) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

36) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань містобудування та архітектури;

37) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами;

38) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

39) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

40) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації4

41) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

43) забезпечує доступ до публічної інформації, розробником якої він є;

44) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

45)  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

46) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

47) забезпечує захист персональних даних;

48) здійснює інші передбачені законом повноваження.

             5.1. Розробляє і здійснює заходи щодо підтримання готовності органів управління і сил територіальної підсистеми цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період.

5.2. Організовує заходи щодо реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших суб’єктах господарювання, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

5.3. Розробляє та забезпечує реалізацію районних програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

5.4. Бере участь у створенні аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони, забезпеченні їх діяльності та здійсненні контролю за готовністю до дій за призначенням.

5.5. Організує заходи зі створення, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання у постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування.

5.6. Забезпечує за розпорядженням голови районної  державної адміністрації оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил територіальної підсистеми цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

5.7. Бере участь в організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району, а також радіаційного, хімічного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій.

5.8. Організовує роботу районної  евакуаційної комісії.

5.9. Бере участь у розроблені та здійснені на території району заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, в особливий період.

5.10. Подає голові районної державної адміністрації:

пропозиції щодо віднесення суб’єктів господарювання до категорії цивільного захисту для затвердження цього переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;

пропозиції щодо включення до проекту  районного бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, системи зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

5.11. Бере участь у розроблені та організації здійснення заходів щодо створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

5.12. Утримує на балансі матеріально-технічні ресурси районного матеріального резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

5.13. Організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки.

5.14. Забезпечує взаємодію з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту.

5.15. Бере участь в організації забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій.

5.16. Є робочим органом районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, організовує та забезпечує її роботу, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо утворення та складу спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі.

5.17. Бере участь в організації та проведенні заходів щодо навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб районної державної адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

5.18. Організовує роботу з виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.19. Бере участь у визначені потреби фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.20. Бере участь у плануванню та організації робіт з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

5.21. Бере участь у підготовці пропозицій для прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту комунальної та приватної власності.

5.22. Веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

5.23. Здійснює контроль за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту.

5.24. Бере участь в організації проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключені їх, за погодженням з обласним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд.

5.25. Бере участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної  державної адміністрації.

5.26. Розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні.

5.27. Бере у межах своїх повноважень участь у здійсненні антитерористичних заходів на території району.

5.28. Забезпечує отримання та доведення до органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення територіальної підсистеми цивільного захисту у вищі ступені готовності.

5.29. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.30. Бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, в особливий період.

5.31. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту.

5.32. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

5.33. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.34. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної  ради.

5.35. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

5.36. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.37. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

5.38. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.39. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.40. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої   він є.

5.41. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.42. Координує діяльність спеціаліста сектору цивільного захисту райдержадміністрації та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих йому законом повноважень у сфері цивільного захисту.

5.43. Бере участь, у межах своїх повноважень, у виконані завдань з мобілізаційної підготовки.

5.44. Спільно з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування,  приймає участь у створенні та веденні страхового фонду документації.

5.45. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.46. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.47. Забезпечує захист персональних даних.

5.48. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

             6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

 

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

            6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.                                   

             7. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

2) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики − безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4) подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

 5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об`єднаннями громадян та громадянами.

 

9. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

Начальник відділу за посадою є головним архітектором району.

 

10. Начальник відділу:

 

 1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

 2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

 3) затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

 4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

 5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

 7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

 8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

 9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 10) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва відповідної райдержадміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Перечинському районному управлінні юстиції, організовує контроль за їх виконанням.

 12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису структурного відділу;

 14) здійснює добір кадрів;

 15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

 16) подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

 призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

 17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

 18) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

 19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 11. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.

 

 12. Начальник відділу може мати заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади голова райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

 13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

 14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозицією начальника відділу відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

 

 15. Відділ, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.